Roman Calendar

Random Greco-Roman Image

Thursday, August 13, 2009

KAREN MATHESON Capercaillie - Mi le m-uilinn TENDER LOVE SONG


http://www.youtube.com/watch?v=bGKAft_LzdU&feature=relatedMi le m'uilinn air mo ghluin
(With my elbow on my knee )
'Smuladach mi deanamh dain
(I am overcome by sadness whilst making this poem)

Sèist: Chorus (after each verse):
Shil mo shuil nuair chaidh siuil
(Tears fell from my eyes when he left under sail)
Ri croinn-ura chaol ard As the tall mast grew small
Righ, 'smo run-sa nam barr
God (king) he is my innermost love high upon the mast!

Dearcam fhathast air mo ghaol
(A glimpse of my love )
Coiseachd air slat-chaol fo sheol
(Walking on board the deck beneath the sails )

Seid seimh, socair, o Ghaoth Tuath
(Oh North Wind, blow gently )
Gus an cuir i Cluaidh as fair
(Until he reaches the waters of the Clyde)

Gheall a Pillidh mis, a ghraidh
(A promise that I will not forget my love)
Buidhe nuair ni fas an t-earn
(In rescue it will increase)

Aiseig fallain o Ghaoth
(Tuath Oh North Wind, bring him)
Dhachaidh dhanh mo luaidh slan
(Home in good health )

No comments: