Roman Calendar

Random Greco-Roman Image

Sunday, July 13, 2008

CLIAR: a Great Highland Band:Tha gach nì slàn aig a’ chòmhlan seo.”

S e glè bheag a chòmhlain air thalamh a tha nan tosgairean cho cumhachdach air eachdraidh an dùthcha – ceudan de bhliadhnaichean de chànan, cultur, òrain, is sgeulachdan. Tha smior eachdraidh Ghàidhlig na h-Alba aig cridhe Chliar – còmhlan de shianar stèidhichte air Ghàidhealtachd ‘s ann an Eileanan na h-Alba – agus co-dhiù tha iad air àrd-ùrlar no air clàr, chan eil ceist ann ach gu bheil iad làn-airidh air an cliù mar chòmhlan cho adhartach ‘s a th’ ann an ceòl traidiseanta na h-Alba.
“Duine sam bith air thòir air sàr-eisimpleir de cheòl acustach air Ghàidhealtachd, cha ruigeadh iad a leas a dhol nas fhaide. Tha gach nì slàn aig a’ chòmhlan seo.”

TRANSLATIONS

There are few bands in the world with the ability to represent their country’s history – hundreds of years of language, culture, music, song and storytelling – so powerfully. Cliar, a six-piece band based in the Scottish Highlands and Islands, captures the essence of Scotland’s Gaelic history and presents it on stage and on their albums in a way which leaves no doubt about their place at the leading edge of traditional Scottish music.
"Anyone looking for a definitive example of acoustic music in the Highlands need look no further. This band has it all."

No comments: