Roman Calendar

Random Greco-Roman Image

Sunday, April 12, 2009

THOMAS MUNRO & CO

Established in Inverness in 1898, Thomas Munro & Co has been responsible for the design and construction of many buildings in Inverness and throughout the North of Scotland.

We approach every project as a unique opportunity, responding to client requirements and location. We Integrate new buildings and activities with landscape, community and tradition. A modern interpretation of place and identity, honest and fresh, respecting the continuous dialogue of marks and gestures laid down by each generation through time.

Air a stèidheachadh an Inbhir Nis ann an 1898, tha Thomas Munro & Co air a bhith an urra ri dealbh agus cur suas mòran thogalaichean an Inbhir Nis agus air feadh Ceann a Tuath na h-Alba.

Tha sinn a' dèiligeadh ri gach pròiseact mar chothrom air leth, a' co-fhreagairt iarrtasan agus suidheachadh an luchd-dèiligidh. Tha sinn a' dealbh a rèir an fhearainn, na coimhearsnachd agus an dualchais. Mìneachadh co-aimsireil air àite agus dearbh-aithne, onorach agus ùr, a' toirt spèis do na làraich agus comharran leantainneach a bha linn ma seach a' cruthachadh.

No comments: